تامین کنندگان قیمت روزانه

 


قیمت روزانه گوجه فرنگی و خیارسبز

 

تاریخ:  ……

 

قیمت نقدی خرید گوجه فرنگی……                      قیمت نقدی خرید خیار سبز …..

قیمت خرید دو ماهه گوجه فرنگی……                      قیمت خرید دو ماهه خیار سبز …..

قیمت خرید چهار ماهه گوجه فرنگی……                      قیمت خرید چهار ماهه خیار سبز …..

قیمت خرید شش ماهه گوجه فرنگی……                      قیمت خرید شش ماهه خیار سبز …..

 

سیستم غیر حضوری تامین کنندگان

 • 1

  مرحله ۱

  ورود خیار سبز یا گ.جه فرنگی

 • 2

  مرحله ۲

  باسکول و ثبت افت بار(در صورت تشخیص)

 • 3

  مرحله ۳

  قیمت گذاری و ثبت سند حسابداری

 • 4

  مرحله ۴

  ارسال پیامک بار دریافتی کارخانه به تامین کننده

 • 5

  مرحله ۵

  اعلام درخواست واریز از طریق پیامک از طرف تامین کننده

 • 6

  مرحله ۶

  تماس با شما و واریز حساب شما طبق توافق و قرار داد انجام شده